Pojašnjenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja TP

U „Narodnim novinama“, broj 105/20 objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je stupio na snagu 26. rujna 2020. godine. Novosti propisane Pravilnikom odnose se na sljedeće:

I. Zbog posebnih okolnosti uvjetovanih proglašenjem epidemije bolesti SARS-Cov 19, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. ako im je, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje tih usluga, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe (tj. do 31. kolovoza 2020. g.)

2. ako u objektima na koje se prestanak odnosno smanjenje odnosi prema podacima iz sustava eVisitor, nisu imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini.

Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta koji je utvrđen navedenim rješenjima.  

II. osim navedenog, od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu oslobađaju se i osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uz uvjet da je objekt u kojem se pružaju usluge zbog oštećenja od potresa od dna 22. ožujka 2020. godine označen kao neupotrebljiva (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljiv (žuta oznaka). Oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe odnosi se samo na broj kreveta ili kapacitet objekta za koji je utvrđena neuporabljivost radi oštećenja od potresa od dana 22. ožujka 2020. godine.

III. Osobe navedene u točki I. I II. ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ako na dan stupanja na snagu Pravilnika nemaju ranijih nepodmirenih obveza po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe.

IV. U slučaju kada je obveznik koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izvršio uplatu turističke pristojbe za krevete odnosno kapacitet za koji takvo pravo ostvaruje, tako uplaćeni iznos smatrat će se predujmom za podmirenje budućih obveza po osnovi turističke pristojbe, osim ako obveznik ne podnese zahtjev za povrat uplaćenog iznosa.

Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (NN 6/20, 67/20), glava VIII. Zajedničke odredbe, točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočka 9.17., propisano je da se zahtjevi za povrat i preknjiženje više uplaćenih i preknjiženje zajedničkih prihoda proračuna te ostalih prihoda za javne potrebe, dostavljaju FINA-e Sektoru servisa za državu, Centru podrške sustavu riznice. Uz zahtjev se prilaže suglasnost većinskog korisnika čiji je to većinski prihod ili suglasnost institucije koja je nadležna za izdavanje rješenja i analitičko praćenje prihoda. Uplatitelj prilaže dokaz o uplati.

Slijedom navedenog, povrat će se izvršiti na način predviđen za povrat pogrešno ili više uplaćene turističke pristojbe. Postupak je sljedeći:

  • Obveznik se službenim putem treba obratiti nadležnoj TZ za povrat i obrazložiti razloge traženja povrata;
  • Nakon zaprimanja zahtjeva, TZ treba utvrditi opravdanost povrata (pregledati svoje evidencije, poslovne knjige, eVisitor)
  • Ukoliko utvrdi da je zahtjev opravdan i da treba izvršiti povrat, TZ se obraća dopisom kojeg šalje na email adresu riznica@fina.hr ili javni.prihodi@fina.hr u kojem daje suglasnost FINA-i da se može izvršiti povrat turističke pristojbe obvezniku.

V. Osobe čiji objekti su zbog oštećenja od potresa od dana 22. ožujka 2020. godine označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, ako u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (tj. do 26. listopada 2020. godine), nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici, odnosno regionalnoj turističkoj zajednici ako na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi nije osnovana lokalna turistička zajednica, dostave dokaz da je objekt za koji je ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno građevina u kojoj se takav objekt nalazi, neuporabljiv ili privremeno neuporabljiv.

VI. Osobe koje nisu oslobođene plaćanja turističke pristojbe, mogu uplatiti iznos pristojbe jednokratno u punom iznosu do 30. rujna 2020. godine.

Pojašnjenje Pravilnika možete preuzeti ovdje

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X